Norad: Kommunikasjonsrådgiver i kommunikasjonsavdelingen

314

Kommunikasjonsavdelingen i Norad informerer om etatens virksomhet, resultater av utviklingssamarbeidet og bærekraftsmålene. Vi bidrar også til å skape arenaer for debatt om bistand og utvikling. Avdelingen har åtte medarbeidere.

Annonse

Tropical Forest Forum er en større internasjonal konferanse som samler deltakere på høyt nivå for å diskutere rollen til skogbevaring i det internasjonale klimaarbeidet. Oslo Tropical Forest Forum (REDD Exchange) 2018 samlet 660 deltakere fra sivilt samfunn, multilaterale organisasjoner, myndigheter, akademia og privat sektor. Kommunikasjonsavdelingen i Norad søker en kommunikasjonsmedarbeider som blant annet skal jobbe opp mot Tropical Forest Forum.

Arbeidsoppgaver
 • Rådgiveren skal ivareta kommunikasjonsoppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av Oslo Tropical Forest Forum, som gjennomføres i juni 2020
 • Øvrige arbeidsoppgaver vil være å styrke kommunikasjonsavdelingens pressearbeid, samt produsere saker og publisere stoff til etatens websider
Kvalifikasjoner
 • Vi ønsker en person med erfaring og dokumenterte resultater fra pressekontakt og produksjon for web
 • Ønskelig bakgrunn kan være erfaring fra pressekontakt i privat eller offentlig virksomhet, journalist i dagspresse, fagpresse eller nettaviser. Søkere med erfaring fra planlegging og gjennomføring av informasjonsprosjekter vil også vurderes som aktuelle for stillingen
 • Kjennskap til norsk utviklingssamarbeid er ønskelig
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Like å skrive og jobbe proaktivt med nyhetssaker
 • Ha gode samarbeidsegenskaper og like å jobbe i tverrfaglig team
 • Gode IT-kunnskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å formidle relevant og poengtert
Vi tilbyr
 • Mulighet til å jobbe på et internasjonalt nivå med spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • IA-organisasjonVikariatet har en varighet på ett år og lønnes i stillingskode 1434 rådgiver i lønnstrinn 51 – 65 (kr 449 400 – 576 100) eller 1364 seniorrådgiver i lønnstrinn 60 – 80 (kr 524 200 – 802 600). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.Elektronisk kopi av vitnemål og attester må vedlegges søknaden. Søkere som innkalles til intervju, bes ta med originaldokumentene.

Norad er Norges fagetat for utviklingssamarbeid. Vi jobber for en bærekraftig utvikling i en verden uten fattigdom. Dette skal vi oppnå gjennom å kombinere fagkompetanse og god bistandspraksis i samarbeid med de beste norske og internasjonale kompetansemiljøene innenfor utviklingssamarbeid. Vi bidrar til at utviklingspolitikken utformes på en måte som gjør at bruken av bistandsmidler gir best mulig utviklingsresultat.

Våre 240 medarbeidere gir faglige råd, forvalter bistandsmidler, bistår med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, sørger for uavhengige evalueringer, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og de resultater som oppnås fra våre lokaler sentralt i Oslo. Administrativt er vi underlagt Utenriksdepartementet, men rapporterer til Klima- og miljødepartementet når det gjelder oppfølging av regjeringens klima- og skoginitiativ. Vår ekspertise og våre råd skaper kunnskapsgrunnlag for veivalgene i norsk utviklingspolitikk.